Πιστοποίηση Ανελκυστήρων

Η πιστοποίηση του ανελκυστήρα εξασφαλίζει το απαιτούμενο επίπεδο ασφαλείας για τον χρήστη .Βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/16 ΕΚ και των προτύπων ΕΝ81.2 – ΕΝ81.2 που εναρμονίστηκαν στην Ελληνική νομοθεσία με το ΦΕΚ 2604Β/2008, όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες πρέπει να είναι πιστοποιημένοι και να επανελέγχονται περιοδικά έτσι ώστε να βεβαιώνεται η ασφάλεια τους.

Η εξακρίβωση της καλής κατάστασης των ανελκυστήρων από Ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου αποτελεί επίσημη νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους, σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ 2604Β/2008)
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2604/Β/2008:
Νέοι ανελκυστήρες που εγκαθίστανται σε κτίρια με άδεια οικοδομής μετά την 01/07/1999 υπόκεινται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/16/ΕΚ και των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1, 2 /1998 (απαιτείτε σήμανση CE)
Ανελκυστήρες που λειτουργούν με νόμιμη άδεια λειτουργίας πριν από το 1980 απαιτείτε να πιστοποιηθούν έως τις 31/12/2010.

Ανελκυστήρες  που λειτουργούν με νόμιμη άδεια λειτουργίας (ή προέγκριση εγκατάστασης) μετά το 1980 απαιτείτε να πιστοποιηθούν έως τις 31/12/2011.
Ανελκυστήρες που λειτουργούν χωρίς έγγραφα νομιμότητας απαιτείτε να πιστοποιηθούν έως τις 31/12/2012.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι ανελκυστήρες που έχουν πιστοποιηθεί, θα πρέπει να επανελέγχονται περιοδικά από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης κάθε 1 έως 6 χρόνια ανάλογα με την χρήση του κτιρίου.

Σε περίπτωση ανελκυστήρα που λειτουργεί χωρίς το απαραίτητο πιστοποιητικό ελέγχου προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις.

Ο έλεγχος και πιστοποίηση του ανελκυστήρα από Φορέα Ελέγχου διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπιστεύσεων) εξασφαλίζει το απαιτούμενο επίπεδο ασφαλείας και μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος. Κατά την πιστοποίηση ελέγχονται όλα τα κρίσιμα συστήματα ασφαλείας του ανελκυστήρα σας και βεβαιώνονται τυχόν ελλείψεις και αποκλίσεις από τους ισχύοντες κανονισμούς ώστε να αποκατασταθούν.
Ο κάθε διαχειριστής θα πρέπει να ελέγχει την ύπαρξη και τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού του ανελκυστήρα . Εάν για κάποιο λόγο δεν υπάρχει σήμανση στον θάλαμο του ανελκυστήρα ή δεν βρείτε το πιστοποιητικό του ανελκυστήρα σας , επισκεφτείτε τη ΔΕΗ της περιοχής σας ή την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και επιδεικνύοντας το λογαριασμό Δ.Ε.Η. του κοινοχρήστου μετρητή ζητήστε ένα αντίγραφό του.

Η εταιρία μας διαθέτει εξειδικευμένους μηχανικούς που αναλαμβάνουν ΔΩΡΕΑΝ την σύνταξη μηχανολογικής μελέτης και την διεκπεραίωση της διαδικασίας πιστοποίησης και καταχώρησης στο οικείο τμήμα του δήμου για κάθε τύπο ανελκυστήρα, σε συνεργασία με τους πλέον αξιόπιστους φορείς ελέγχου. Διατηρούμε ηλεκτρονική βάση δεδομένων με την κατάσταση κάθε ανελκυστήρα που συντηρείται από την εταιρία μας και ενημερώνουμε κάθε φορά τους πελάτες μας για τον χρόνο λήξεως των πιστοποιητικών τους.
Η ανάθεση της πιστοποίησης του ανελκυστήρα σας στην εταιρία μάς απλοποιεί για εσάς την διαδικασία – εξασφαλίζει το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας για τους χρήστες, και την νόμιμη λειτουργία του ανελκυστήρα σας.
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας, και ενημερωθείτε από τους εξειδικευμένους μηχανικούς μας για την πιστοποίηση  και ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα σας!