ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ

/ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα προβλέπει κίνητρα για αυτοτελείς παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι πριν 1 – 7 – 1999 και αφορά μόνο  ηλεκτρομηχανικούς ανελκυστήρες.

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα συγκεντρώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και συμπληρώνει την αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος.

Η διαδικασία μπορεί να ανατίθεται από τους δυνητικά ωφελούμενους και σε σύμβουλο έργου.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι απευθύνονται σε Ενεργειακό επιθεωρητή ώστε να διενεργηθεί επιθεώρηση της πολυκατοικίας και να εκδοθεί Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)

Η δαπάνη για το κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης, η δαπάνη του συμβούλου έργου και η δαπάνη για τον έλεγχο του ανελκυστήρα από διαπιστευμένο φορέα και την έκδοση πιστοποιητικού, καλύπτονται εξολοκλήρου από το πρόγραμμα.

Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Πολυκατοικία Βασικό ποσοστό επιχορήγησης COVID – 19 premium Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης
Τύπου Β 60% 10% 70%

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Η αίτηση πολυκατοικίας υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας.

Η συμμετοχή του υπολειπόμενου 30%  θα πρέπει να καλυφθεί αποκλειστικά με ιδία κεφάλαια.

Για να υποβληθεί αίτηση πολυκατοικίας πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα:

 • Να έχει εκδοθεί αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) «διαχείρισης πολυκατοικίας» για τους κοινόχρηστους χώρους και να έχει εκδοθεί τραπεζικός λογαριασμός με αριθμό (IBAN) συνδεδεμένο με το άνωθεν ΑΦΜ.
 • Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από τον εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων.
 • Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Για αιτήσεις που αφορούν παρεμβάσεις μόνο στον ανελκυστήρα, δεν τίθεται ελάχιστος ενεργειακός στόχος.

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενου ανελκυστήρα, που έχει εγκατασταθεί πριν την 01-07-1999, προκειμένου να επιτυγχάνεται μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος, χωρίς να μειώνεται η ασφάλεια χρήσης και η λειτουργικότητα τους. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι εξής παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (σε κατάσταση αναμονής και κίνησης) :

 1. Εγκατάσταση συστήματος μεταβαλλόμενων στροφών (inverter)
 2. Εγκατάσταση διάταξης αντιστάθμισης της άεργου ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Επιπρόσθετα, δύναται να περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις αναβάθμισης του επιπέδου ασφαλείας της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, καθώς και βελτίωσης της λειτουργικότητας της. Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις αυτές είναι επιλέξιμες μόνον ως συμπληρωματικές των παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση ανελκυστήρα και όχι ως αυτοτελείς.

Δεν είναι επιλέξιμες, δαπάνες που αφορούν στην εσωτερική επένδυση του θαλάμου του ανελκυστήρα.

Όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία του ανελκυστήρα που τοποθετούνται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων πρέπει να είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί ανελκυστήρων και κατασκευαστικών στοιχείων για ανελκυστήρες.

Μετά το πέρας των εργασιών, ο ανελκυστήρας πρέπει να πιστοποιείται και να καταχωρίζεται στο μητρώο ανελκυστήρων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για την αναβάθμιση ανελκυστήρα ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι οι 10.000€ και σε αυτό περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και οι επιλέξιμες δαπάνες που είναι το κόστος διενέργειας της ενεργειακής επιθεώρησης, το κόστος της διενέργειας του ελέγχου για την έκδοση πιστοποιητικού καθώς και το κόστος της αμοιβής του συμβούλου έργου που θα αναλάβει την διεκπεραίωση του αιτήματος.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Μετά την λήψη σχετικής απόφασης στη γενική συνέλευση της πολυκατοικίας και την έκδοση φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) «διαχείρισης πολυκατοικίας» για τους κοινόχρηστους χώρους και άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού συνδεδεμένου με τον άνω ΑΦΜ, υποβάλλεται η αίτηση πολυκατοικίας από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας που έχει οριστεί για τους σκοπούς της αίτησης μέσω γενικής συνέλευσης.

Ο εκπρόσωπος απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί ενεργειακή επιθεώρηση του κτηρίου και να εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Το ΠΕΑ αφορά στο σύνολο του κτηρίου για χρήση κατοικίας.

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει μόνον τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις που θα συμπεριληφθούν στην αίτηση στο έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων.

Ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας καταχωρίζει ηλεκτρονικά στην αίτηση τα στοιχεία του ΠΕΑ, το πλήθος των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας και το συνολικό ποσοστό των χιλιοστών των κατοικιών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, καθώς και τα στοιχεία κόστους βάσει των προσφορών των προμηθευτών και αναδόχων των παρεμβάσεων και επισυνάπτει ηλεκτρονικά το έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων.

Το έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας, συνυπογράφεται και σφραγίζεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή και υποβάλλεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Επιπρόσθετα θα χρειαστούν τα παρακάτω έγγραφα:

 • ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΟΨΗ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ
 • ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΤΥΧΟΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)
 • Ε1
 • Ε2 ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)
 • ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)
 • Ε9
 • Ε9 ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)
 • ΔΕΗ
 • ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο σύμβουλος έργου έχει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 • Της ενημέρωσης του Ωφελούμενου για τα εισερχόμενα ηλεκτρονικά μηνύματα από το Πληροφοριακό Σύστημα, των ενεργειών που απαιτούνται και τις αντίστοιχες προθεσμίες που έχει ο Ωφελούμενος για την διεκπεραίωση τους
 • Όλων των καταχωρήσεων για την υποβολή της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος
 • Της αναλυτικής καταγραφής των προτεινόμενων παρεμβάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα, όπως καταγράφονται στο έντυπο «Πρόταση Παρεμβάσεων» που υπογράφει ο Ενεργειακός επιθεωρητής.
 • Της επισύναψης όλων των δικαιολογητικών στη μορφή που απαιτείται από το Πληροφοριακό Σύστημα
 • Της αναλυτικής καταγραφής των υλοποιημένων παρεμβάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα, όπως καταγράφονται στο έντυπο «Καταγραφή Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωση έργου».
 • Της αναλυτικής καταγραφής στο Πληροφοριακό Σύστημα των παραστατικών δαπανών και της επισύναψης των παραστατικών δαπανών και δικαιολογητικών πληρωμής.